Zpráva o činnosti sekretariátu a Rady A.T.I.C. ČR.

Činnost sekretariátu profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky od 1.ledna 2003 převzalo na základě vítězství ve výběrovém řízení Informační centrum města Pardubic.
Dle podepsané smlouvy funguje sekretariát sedm dní v týdnu od 7.00 do 19.00 hodin, zajišťuje komunikační spojení i v cizích jazycích, jedná se subjekty působícími v cestovním ruchu, účastní se na přípravě a průběhu veletrhů cestovního ruchu a dalších akcí s cestovním ruchem spojených, vyřizuje korespondenci A.T.I.C. ČR (včetně emailové pošty), vede spisovou agendu, písemný archív a ecidenci členské základny Asociace, provádí aktualizaci adresáře, podílí se na vydávání Zpravodaje, zajišťuje komunikaci s veřejností a se sdělovacími prostředky, zajišťuje celkovou prezentaci A.T.I.C. ČR, sleduje vývoj v cestovním ruchu, vyhledává a shromažďuje informace z této oblasti, hospodaří s majetkem Asociace v souladu se schváleným rozpočtem.
Dále sekretariát pořizuje zápisy z jednání Rady Asociace a členského fóra, plní úkoly uložené těmito orgány, sleduje termíny plnění úkolů uložených jednotlivým členům Rady Asociace a ve spolupráci se členy Rady textově zpracovává podklady základních materiálů pro jednání orgánů A.T.I.C. ČR.
Těchto tzv. "operativních" úkolů bylo za 1.čtvrtletí 2003 takřka půl stovky. Z nejdůležitějších připomeňme:
 • 1/1 podpis smlouvy se sekretariátem
 • 1/2 předání sekretariátu
 • 1/3 protest k volbě do Rady za Jižní Čechy - Rada se zevrubně zabývala stížností J.Haláčka i stanoviskem volební komise (Z.Přibyl a J.Kálal). Rada se hlasováním usnesla (pro: 9, proti: 0, nehlasovali: 2), že volba neproběhla v rozporu se Stanovami A.T.I.C., že je nezpochybnitelná a že protest nemůže změnit výsledek hlasování, jenž byl jednoznačný.
 • 1/4 zaslání děkovných dopisů Grandhotelu Zvon, hotelu Malý pivovar a Magistrátu města České Budějovice
 • 1/5 účast na veletrzích Region Tour a Holiday World
 • 1/6 proplaceni map, které byly rozdány na veletrzích Region Tour a Holiday World.
 • 1/7 vytvoření propagačního materiálu A.T.I.C.
 • 1/8 vytvoření produktu A.T.I.C.
 • 1/9 uspořádání tiskové konference A.T.I.C. CR na CCCR
 • 1/10 tiskové prezentace v jednotlivých krajích
 • 1/11 zpravodaj
 • 1/12 situace ve Zlíně - Rada A.T.I.C. se zabývala všemi stanovisky a rozhodla o přijetí Informačního centra města Zlína za člena A.T.I.C.
 • 1/13 příspěvky na dopravu
 • 1/14 návštěvy členů Rady v IC svých krajů
 • 1/15 certifikáty
 • 1/16 definice "i"
 • 2/1 aktuální stav hospodaření + rozpočet
 • 2/2 transparentní účet
 • 2/3 aktuální stav členské základny - Rada pověřuje sekretariát jednat se zájemci o členství, došlé písemné přihlášky bez projednání Radou zařadit mezi čekatele na členství a informovat o této skutečnosti člena Rady z daného kraje. O přijetí čekatele za člena A.T.I.C. rozhodne dle stanov Rada
 • 2/4 stanovení ceny reklamních služeb - Rada ponechala v kompetenci sekretariátu.
 • 2/5 legislativní definice veřejné informační služby
 • 2/6 příprava členského fora
 • 2/7 revize smluvních vztahů s vydavateli po zrušení ediční sekce
 • 2/9 Návrh věcného záměru zákona o cestovním ruchu
 • 2/10 Jednotné značení "i" - Rada A.T.I.C. podporuje záměr ČCCR jednotného značení turistických informačních center, které definovaný standard služeb. ČCCR je připravena zpracovat design manuál a přispět na krytí nákladů IC, které s instalací tohoto značení budou mít.
 • 2/11 Průzkum činnosti IC
 • 2/12 Stanovisko k CzechTourService - Rada A.T.I.C. pověřila prezidenta A.T.I.C. odpovědět na žádost ČCCR v tom smyslu, že firma Bedy a.s. prosazovala svůj informační systém bez spolupráce s A.T.I.C. a že tento systém pro informační centra není přínosem.
 • 2/13 Certifikace dle norem ISO
 • 3/1 Stanovisko k materiálu "55 překážek rozvoje cestovního ruchu"
 • 3/2 Smlouva s C.O.T.
 • 3/4 kanceláře a pobočky - sekretariát předložil návrh v propagačních materiálech nezveřejňovat členy a čekatele na členství v A.T.I.C. ČR, ale "infocentra certifikovaná A.T.I.C. ČR". Každý člen by měl právo na certifikaci 1 provozovny (infocentra) v ceně členského příspěvku a další provozovny (pobočky či kanceláře) za cenu 2.000 Kč/rok . Sekretariát navrhuje možnost zavedení nové služby certifikace nečlenů A.T.I.C. za cenu 6.000 Kč/rok
 • 3/5 Royal Service - sekretariát shromáždí z archívu dokumenty a materiály, dokládající pohledávku vůči Royal Service z roku 2002.
 • 3/6 emailova adresa Rady A.T.I.C. - rada odsouhlasila používání emailove adresy rada@atic.cz s automatickým kopírováním všech příchozích zpráv na emailové adresy všech členů Rady, revizorky a sekretariátu.
 • 3/7 termíny Rady A.T.I.C. - rada schválila návrh na konání pravidelných jednání každé 2.úterý v měsíci (nebude-li v konkrétních případech rozhodnuto jinak). Sekretariát bude na ČCCR rezervovat prostory. Jsou rezervovány termíny 13.5.2003,10.6.2003, 9.9.2003, 14.10.2003 (po členském fóru 2.10.2003 v Praze), 11.11.2003 a 9.12.2003.
 • 3/8 změna sídla A.T.I.C. - sekretariát zajistí změnu sídla A.T.I.C. ČR na tř. Míru 60, Pardubice.
 • 3/9 zápisy z jednání Rady A.T.I.C. - Rada souhlasí se zveřejňováním kompletních zápisů z Rady na internetu.
 • 3/10 smlouva s KČT
 • 3/11 Informační centrum regionů v Praze - sekretariát zjistí náklady na provozování. O provozování ICR Asociací lze uvažovat pouze, pokud bude zajištěno financování nákladů a dostatek průběžně aktualizovaných informací ze všech regionů ČR.
 • 3/12 další členská fóra - Rada schválila záměr uspořádat podzimní členské fórum 2.10.2002 v Praze (s večerem na lodi), jarní 2004 v Ostravě a podzimní 2004 v Kraslicích.
 • 4/1 vyhodnocení činnosti sekretariátu za 1/4 2003
 • 4/5 návrh úpravy stanov
Sekretariát je v denním kontaktu s řadou informačních center. Při řešení praktických problémů provozního charakteru (i na specializovaných seminářích, školeních i setkáních s infocentry) je přesvědčuje o tom, že podmínky pro výkon naší specializované profese i kvalita poskytovaných služeb vyžadují systémové řešení s cechovními principy jejího fungování.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C.ČR